نرده پلکسی گلس

اجرای پله داخل دیواری بهمراه نرده پلکسی گلس . گلسار پروژه مهندس طیبی